Wijkvereniging Vogelzang

Huizen en bewoners van wijk Vogelzang - Koppellaan

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
Spoorlaan | Prins Hendriklaan | Kruislaan | Koppellaan | Middellaan | Leijenseweg | Soestdijkseweg | Emmaplein

 

Huizen en bewoners van de Koppellaan
(uit adresboeken De Bilt/Bilthoven; aanvullingen schuin, ┐en ┘ geven twee onder een kap aan) 

Aan de Koppellaan staan voornamelijk woonhuizen.

De naam Koppellaan dateert van 28 februari 1929. Eerder was er de Kruislaan, die begon aan de Soestdijkseweg, dan de Prins Hendriklaan kruiste, dan de Middellaan - die langs het oostelijk deel van de huidige Koppellaan doorliep tot de Spoorlaan - , dan zelf het westelijk deel van de huidige Koppellaan volgde, en vervolgens nog langs het laatste deel van de Spoorlaan liep om bij de Leijenseweg te eindigen. Dat betekende dat naastgelegen huizen aan wat nu de Koppellaan (oneven) is, deels aan de Kruislaan en deels aan de Middellaan lagen. Datzelfde dreigde ook te gebeuren bij de Spoorlaan waar in de dertiger jaren de nummers 25+ werden gebouwd. Daarom werd de Kruislaan ingekort tot de Middellaan en werd de naam Koppellaan geïntroduceerd.

 
ONEVEN NUMMERS
  Spoorlaan (west)
 
1 1910: oudnr Kruislaan 16, villa, kavel D1774, aanvrager: Mevr Snellen, bouwer: J. van As

In 1907 had Herman Snellen (hoogleraar oogheelkunde Utrecht) aan het huidige Koppellaan 16 het huis 'De Krekel' laten bouwen. De kans is groot dat de aanvrager van dit huis, Mevr Snellen, familie was, mogelijk diens moeder Charlotte Bryan of een ongehuwde zuster van hem. Charlotte kan als roepnaam Carla of Karla worden, en was wellicht de naamgever van het huis.
 


bouwtekening 1910

Koppellaan 1, 2006

Het Vaderland, 27 mei 1933; ook 22 november 1935; 16 november 1936; 29 oktober 1937


Koppellaan 1, winter2007

Arts J. A. Rademaker
Naar wij vernemen zal het Maandag a.s. 50 jaar gelden zijn, dat onze oud-stadgenoot (Den Haag). thans wonend Koppellaan 1, Bilthoven, zijn artsdiploma verwierf. Dokter Rademaker is nog voedsterling van het roemruchte Pillencorps, Mars Medicator te Amsterdam, waar de artsen voor den Militairen Dienst indertijd werden opgeleid. Nadat hij 27 Mei 1885 zijn diploma had behaald, werd de jonge arts reeds 11 Aug. 1885 op het opleidingsschip Wassenaar geplaatst als Officier van Gezondheid 2e klasse. Den 16en Augustus 1889 volgde de bevordering tot Officier van Gezondheid 1e klasse en 1 Mei 1909 is hij eervol ontslagen met den rang van Dirigeerend Officier van Gezondheid 2e klass. Daartusschen ligt een lange dienststaat,  voor een groot deel in Indië, speciaal Atjeh, doorgebracht. Zoo heeft hij het bekende verraad van den Radjah van Lombok meegemaakt en op zijn schip, de Emma, is de ontrouwe vorst weggevoerd.
De Regeering heeft Rademakers verdiensten beloond met het Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau, het eereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen Atheh 1873/90 met gesp en het Lombokkruis 15 Febr. 1896. Het eervol ontslag is verleend, nadat Rademaker van 1904-1909 de geneeskundige dienst in de Marinekazerne te Rotterdam had waargenomen. Na zijn pensionering heeft de heer Rademaker zich hier gevestigd tot het directoraat over den Burgelijken Geneeskundigen Dienst in Suriname hem eenige jaren derwaarts riep.
De Haagsche woontijd werd gekenmerkt door grooten ijver voor de sociale zaak, en door een zekere pioniersschap in het blootshoofds langs 's Heeren wegen loopen onder elke weergesteldheid, wat ook onder Surinames gloeiende zon werd gehandhaafd, tot niet geringe verbazing der aanschouwers.
Toen de oorlog uitbrak heeft Rademaker in het catechisatiegebouw van wijlen zijn vader, aan honderden jongedames les gegeven in verbandleggen etc. Voor de Haagsche Bleekneusjes was hij jarenlang de belangelooze keurder en onvermoeide voorvechter. De Padvinderij had en heeft zoo zijn hart, dat hij van de Colijntroep de ziel werde en in Suriname de Padvinderij inheemsch maakte. Op z'n 75en verjaardag heeft de Surinaamsche Opperleider hem opgeroepen en onder zeer vleiende woorden de hulde en dank der Surinaamsche Padvinderij overgebracht en dat heeft den jongen-ouden heer buitengewoon veel genoegen gedaan. In de nieuwe woonplaats werd hij, oude sociale liefde  getrouw, voorzitter en ziel van het Crisiscomit'e en nog elken dag neemt in Bilthoven de schare toe, die het hoofddeksel min of meer overbodig oordeelt, maar ook zijn woord heeft macht, als hij, nooit zichzelf sparend, slooft en organiseert, alle organen van de  menschelijke conscientie bespeelt, om door het Crisis-Comité vooral veel stillen nood te lenigen.
Menschen, die zooals dokter Rademaker, met hun hart meer dan met hun hoofd werken, worden wel eens een beetje uitgelachen, soms als "dwazen" geboekstaafd, maar hij gaat ook voor dezen onvermoeiden, ongelooflijk energeiken en nog van vitaliteit glanzenden man op, dat de ongelukkigen, rampzaligen, onterfden, verlatenen het bestaan van dezen Bilthovensche "dwaas" zegenen. Allicht vonden zijn vele Haagsche vrienden het niet ongeschikt te weten, dat "Jaap" Maandag a.s. zijn  artsbul 50 jaar in den zak heeft.
Het Vaderland, 22 mei 1935

1914, 1918,1920: oudnr Kruislaan 18, W(illem).J(acob).E(ngbert). van der Werff (1864 Delft - 1938 Amsterdam)

In 1915 werd bij W.J.E. van der Werf ingebroken waarbij de dieven een brandkast kraakten en 45.000 gulden meenamen, met achterlating van een keutel. Het haalde de landelijke pers en het online museum De Bilt. In de krant staat villa `Klara` aan de Spoorlaan, de voordeur is inderdaad aan die laan.


De Tijd, 13-8-1915.

1927: oudnr Kruislaan 14, Prins, Dames, Pension
1929,1940: Dr. J.A. Rademaker, rustend Arts (1934) Oud-geneeskundig Inspecteur van Suriname
1951: Ir. A. Heystek, Ing. N.V. Ned. Spoorw.  tel. 2784
1969: A.M. Stam  &  M.A. Levering  &  M.A. den Outer
1970-1987: Pieter Groenewold
1987-: A. Leijnse
Na de Tweede Wereldoorlog woonde hier de familie Stam die het hele huis onderverhuurd had aan twee leraressen, een verpleegster en nog iemand. Daarna woonden Ilja en Peter Groenewold er, met in eerste instantie nog onderhuur van de leraressen. Er is rond 1987 brand geweest in het pand doordat een elektrische deken in vlam raakte. De bovenverdieping brandde uit.

3 1911: oudnr Kruislaan 14, woning, kavel D1774, aanvrager: J.E.C. van Geuns, bouwer: T. Meijer
 
bouwtekening 1911 1931 2006, Koppellaan 3

1920: oudnr Kruislaan 16 / 1922: oudnr Kruislaan 12, J.H. Flooren, chauffeur
1927: oudnr Kruislaan 12, Wed. P.C. Sterrenga, h. "Maja" (?)  &  _ _
1929: Mas Soeparwi  &  (1930)  J.S.A. v. Dissel
1934: M. Nijhoff, onderwijzer, giro 160764 
1937: H. v. Emmerik
1939 brand (Het Vaderland, 8 november 1939). maar blijkbaar toch in oude staat hersteld gezien de foto's van 1931 en 2006

1940: _ _In de oorlog werd de woning verhuurd aan Gerrit de Vries uit Rotterdam, ivm de bombardementen en onveiligheid daar. Hier staan zijn dochters Corrie (later getrouwd met Jan Ekdom van Leijenseweg 4 die ze in de oorlog heeft ontmoet) en Jopie op het plaatsje voor het huis, met de voordeur op de achtergrond. 

1969: P. Renkema & C. Jager - Smit
1981-: A.W. Janssen

5 1911: oudnr Kruislaan 8, kleine villa, kavel D2186, aanvrager:  J. van der Starre, bouwer: J. van As
 
 
bouwtekening 1911 2006, Koppellaan 5  

1918,1920: oudnr Kruislaan 14, Kapt. H. Westers, "Maja"
1922,1927: oudnr Kruislaan 10 / 1929,1930: G.J.F.Biegman, oud inspec. Inl. Onderwijs in Ned.-Indië, h. "Maja", G. 100555  &  (1922) Mej. G. Korver, dienstbode
1934,1940: J. Stolk
1969-2010: J.F.A. de Beer-Moet  &  J.C. Hoogstraaten
2011-

7 1920: gebouwd
1922,1927: oudnr Kruislaan 6 / 1929,1981: A. Wildschut, part. chauffeur
Adrianus Wildschut, gehuwd met Jannetje Karbaat, was de privé-chauffeur van Douairière Ernestine Hermance F. A. van Rappard, na 1932 wed. van Herman van Asch van Wijck, die op de hoek van de Spoorlaan en de Soestdijkseweg (nr 267, villa Ekeliden) woonde. Zij was hofdame geweest van koningin-moeder Emma (die overleed in 1934). Hij liep in uniform met laarzen door de wijk.
1983-1989 fam. de Boer - Verwoerd (kleindochter)
2000: R. Hilbers
 
   
2006, Koppellaan 7    

Prachtige foto van twee meisjes op een kar (vliegende hollander) die met handkracht kan rijden (voorop zit Henny Wildschut, geb. 1922, en achterop een ander meisje uit de wijk). Maar de achtergrond is net zo boeiend. We zien v.l.n.r. Koppellaan 1, 3 (verscholen). 5, 7 en 9 (zonder extra verdieping). De foto is waarschijnlijk rond 1926 gemaakt. De huizen zijn nog vrij nieuw en er is weinig begroeiing in de tuinen. De bomen langs de straat zijn al wel 15 jaar, en zijn waarschijnlijk bij het begin van de wijk geplant. De straten zijn nog gewoon verharde zandwegen.

Ook groot beschikbaar.

9    ┐ 1920: gebouwd
1922: oudnr Kruislaan 4b,  P.C. van de Klashorst, ambtenaar N.S.,  "Sophielina",  giro 46239
1927: oudnr Kruislaan 4b,  H. Verfürden
1930: A.E.D. Kosters
1934,1940: A.J. Schrooten
1969: A.T.M. Erlemeyer - Schrooten  &  M. Blaas  &  M.W.E. Loggen - Budde  &  J.H.F. v.d. Heuvel - Masseling  &  J. Schuilenburg  &  J.H. Guillard - Siebers  &  P. van den Brom  &  W. Brandsen
1981: C.H. v. Rossem
2000: E. Snijdoodt
huis heeft later een extra verdieping gekregen
 
   
2006, Koppellaan 9-11    
11  ┘ 1920: gebouwd
1922: oudnr Kruislaan 4a,  J.H.N. van der Burg, scheikundige  Giro 60345
1927: oudnr Kruislaan 4a / 1927-1937, J. Reuvers, koopman, vertegenwoordiger van buitenlandsche huizen
1940: _ _
1969: A. van der Vorst & J. Thiele - Ettekoven & A. Kok
1981: A.Th.J. v. Dijk
2000: E.C. Pepping & A. Th.J. van Dijk & Bureau Kijk
huis heeft later een extra verdieping gekregen
13 1914: kleine villa, kavel D2190, aanvrager J. van As, gebouwd door J. van As
identiek aan nrs 17 en 19, gespiegeld aan 15 (zie nr 17)
 

Deze ansichtkaart is in het begin van de jaren twintig genomen vanaf de Kruislaan. We zien Koppellaan 9-11 wit voor ons, rechts achter de boom Koppellaan 13. De Middellaan gaat naar links, de Koppellaan buigt naar rechts.  Toendertijd kruiste hier de Kruislaan de Middellaan (de Koppellaan was nog niet geintroduceerd).

Foto 1920-1924: Beeldbank Rijksarchief Utrecht nummer 8383

2006:
 


Vroege foto voor 1918. Te identificeren aan de de hand van het puntdak van het achterliggende huis aan de Spoorlaan. De naam van het huis is nog Stijnoord.                  .

1918: oudnr Kruislaan 10, Wed. W.J.J. Brantsma-van Asbeck, Rozenhof
1920: oudnr Kruislaan 10, Wed. H.W. de Joncheere  "Rozenhof"
1922: oudnr Kruislaan 4, R.A. Goedhuys, zangleerares, "Rozenhof"  &  C.F.A. Goedhuys, "Rozenhof"  &  J. van Zuylen - Goedhuys
1927: Dr. J. Th. ten Have, h. "Rozenhof"
1930: C.F.A. Goedhuijs
1934: G.A. Koedam, Hoofd Dr. v. Everdingenschool, Giro 40533
1937: _ _
1940: W.K.C. Schmidt
1951: C. v.d. Poll, tel. 2727
1969: H.B.J. Koppelman
2000: G.J.M. v. Zantwijk & Malotaux & De Leng Organisatie-Adviseurs & Adviesbureau I.E.W.

15 1914: villa, kavel D2252, aanvrager J. van As, gebouwd door J. van As
gespiegeld identiek aan nrs 13, 17 en 19, huis in spiegelbeeld gebouwd tov tekening; het kavel zou al in 1905 zijn aangekocht, en het huis in 1908 gebouwd - dit wordt nog nagezocht. Dit zou ook voor nrs 13,17 en 19 het geval kunnen zijn.

1918,1920: oudnr Middellaan 6, D.H.G. Nijenhuis, Ambtenaar S.S.,  "Anna"
1922: oudnr Middellaan 10, F. den Houter, Fabrikant van Suikerwerken
1927: oudnr Middellaan 10, A. de Vries, kapt. Infanterie. h. "Sic Semper"
1930: G.S.J. Rapis
1934: G. Spoon, giro 172910
1937,1951: Wed. W.Ch. Hoedemaker - Barger,  tel. 2618 (1951) &  (1940) Mej. H.J.M.A. Barger &  (1951) Mej. M.W. Barger
1969: T. Vreekamp - Hissink  &  A.J. van Noort  &  J.M. Tol  &  H.T.M. Swinkels
1972-: Dr. J. v. Goor
 

 

2006, Koppellaan 13 en 15 2007, Koppellaan 15  
17 1912: klein villa, kavel D1775 ook D2190, aanvrager J. van As, gebouwd door J. van As
Identiek aan nrs 13 en 19, gespiegeld aan 15
 

Het huis wordt beschreven in E.H. Dikland en J.A. van der Hoeve, Monumenten-inventarisatie van de gemeente De Bilt, De Bilt-Delft-Rotterdam 1983.  Daar wordt (onjuist) vermeld dat dit huis door A.H. van der Sterre als architect in 1919 zou zijn gebouwd. Zie ook pagina van der Sterre

bouwtekening 1912 2006, Koppellaan 17  

Dit is de  Koppellaan ter hoogte van de Kruislaan naar de Spoorlaan toe, gefotografeerd rond 1920 toen dit deel nog  Middellaan heette, zoals op de prentbriefkaart staat. In 1929 werd het Koppellaan. Het huis links is Koppellaan 17, waarbij de serre nog met ramen en deuren gesloten is.

Ansichtkaart met poststempel 1922. Uitgave H. Rijkse, Bilthoven. Ook groot beschikbaar.

2006:

1918,1920: oudnr Middellaan 6a / 1922-1927: oudnr Middellaan 8 / 1929-1940 W.J. Ruaris, Rubberhandelaar, koopman,  h."Maria Heim" , T. (65)46, Tel. 26046 (1934). Giro 115830  &  (1920) J.W. Stoeller
1951: Mevr. wed. M. Ruarus - Hess, tel. 2906
1969,1981: E.C. van der Wal
2000: J.L. de Jonge

19 1912: kleine villa, kavel D2186, gebouwd voor en door J. van As (Mij De Toekomst)
identiek aan nrs 13 en 17, gespiegeld aan 15 (zie nr 17)
afgebroken; nieuwbouw door brand in 2006 zwaar beschadigd, voltooid in 2010

1918: oudnr Middellaan 8, F.W. Schmidt, Koopman, Helena
1920: oudnr Middellaan 8, C.F. Docter  "Helena"
1927: oudnr Middellaan 6, Mevr. de Wed. A. Valken, h. "Arnoldina"
1929,1930: L.L. Bannink, ambt. N.S.
1934: L.R. Cremer, Fotohandel, Tel. 26675.
1937: C. Vogels
1940: W.P.A.F. Hartgring
1951: Metselbedr. Westerhout  Kouwenhoven, Aann. v. metselw., kantoor en woning, tel. 2674
1969,1981: W. Westerhout  &  (1969) M. Langford - Greven  &  (1969) M.F.J.C. Hendriksen  &  (1969) W. Schotel  &  (1981) H.M.E. Sigterman  & (1981)  C. Hillebrand 
2000: C.J. van Aardenne
 
 

 

2007, Koppellaan 19 na de brand    
21 1919: gebouwd
1927: oudnr Middellaan 4, C. Wafelbakker, h. "Mabenso"
1929, 1930: L. Ronge, ambt. N.S.
1934,1937: E. Altena, bakker  &  (1934) C. Schmelter, melkhandel  &  (1937) P. Woudstra
1940,1981: A. v. Essen, aanleg en onderhoud v. tuinen,  tel. 3283 (1934)
Tuinman van Essen heeft heel lang het onderhoud van tuinen in de buurt gedaan, en wist heel veel te vertellen over de buurt en haar bewoners.
2000: S. Schinkel
  Spoorlaan
EVEN NUMMERS
  Spoorlaan (west)
2 1914: oudnr: Kruislaan 9, gebouwd,  aanvrager: H.M. Smitt, bouwer: C. van Westrhenen (woont in 1934 Prins Hendriklaan 29). kavel D2426
 
bouwtekening 1914 omstreeks 1929 2006, Koppellaan 2

Villa "Beukenoord", gebouwd voor H.M. Smitt, directeur van de gelijknamige fabriek van hoekmeet- en waterpasinstrumenten aan Middellaan 3-5.  Het verhaal van villa Beukenoord staat op een eigen site.

1914-1927: oudnr Kruislaan 9, H.M. Smitt, Instrument-fabrikant, h. "Beukenoord" (fabriek Middellaan 4)
1918: oudnr Kruislaan 9, Wed. J. te Hennepe-Le Cavelier, Beukenoord, (zij is de schoonmoeder van H.M. Smitt, inwonend, 1854 - 1935)
1929-1940: W.J. Woittiez vanaf 1928. Hij was van 1911 tot 1927 onderwijzer van inlandse ambtenaren in Nederlands-Indië , laatstelijk als directeur van de opleidingsschool in Fort de Kock. Als afscheidscadeau had hij van de sultan een massief gouden kris gekregen. Daar werd het huis naar genoemd "De gouden kris". Een houten copie van de kris en de naam stond aan de gevel. De serre en bijkeuken werden in 1928 aangebouwd. In de Tweede Wereldoorlog werden een aantal kamers onderverhuurd. Woittiez (1879-1945) overleed kort na de oorlog en het huis bleef bewoond door de Wed. J. Woittiez, geb. Kruijs Voorberge (1877-1966).
1969-1984: Adrianus. Hendrik. van Ziel, verkoper van bouwkranen, vanaf begin jaren zestig. Het huis werd grondig gerenoveerd in de stijl van de zeventiger jaren. Er kwamen overal grotere ramen, de openslaande deuren met balustrade aan de voorzijde verdwenen, evenals het balkonnetje op de eerste verdieping. Het huis werd geheel wit gestuct. Garage werd bijgeplaatst.
1984-1987: fam. Berk
1987-2005: fam. Schweig schilderde de kozijnen van het huis blauw, vernieuwden de serre en badkamer
2005-heden: Gerrit Bloothooft, Titia Brouwer in 2005-2007 wederom een grote renovatie, zowel binnen als buiten, met enig herstel van de oorspronkelijke bouw. De oorspronkelijke naam, villa "Beukenoord", werd op de hanebalk geschilderd. In 2007 is de garage gesloopt en in stijl van het huis opnieuw gebouwd. In 2009 werd er een bijzonder "beuken"hek geplaatst, uit de smederij van Rein Tupker, Soest.

4    ┐ 1929: gebouwd, kavel F N2
1929,1930: H.B. Eekhof
1934,1969: H. Ligtermoet, bakker (1934); A. tot Z. dienst  tel. 3131, ook H. Ligtermoet & Zn, Brandst.h. (1951)
Henk LIgtermoet , geb. Ermelo 1907, overl. 1984, verpleger, broodbezorger, ijsfabrikant, expediteur en kolenhandelaar, in 1928 gehuwd met Maria Catharina (Mies) Maijer, zie parenteel Ligtermoet. "Vanuit Ermelo werkte hij in Den Dolder als verpleger in de Willem Arntshoeve. (1927). Hij heeft daar zijn vrouw leren kennen. Daarna werd hij zelfstandig broodbezorger te Bilthoven. Rond 1932 bezat hij een ijsfabriekje dat bekend stond om zijn kwaliteit. Het recept is niet bewaard gebleven. Hendrik heeft in Bilthoven een bodehuis met de naam "A tot Z dienst". Hendrik woonde in Bilthoven aan de Koppellaan 4, later verhuisde hij naar de Spoorlaan 19. De laatste jaren van zijn leven woont Hendrik in de Iepenlaan 21 te Bilthoven. Zijn bodedienst is dan al overgegaan in handen van zijn zoon Hendrik die in latere fase het bedrijf opheft (bij executie in 1978). "  Waarschijnlijk toen Hendrik en Mies naar Spoorlaan 19 verhuisden, betrokken zijn zoon Hendrik Ligtermoet, gehuwd met Frederika Felix (bij hun huwelijk in 1953 eerst wonend op Koppellaan 15). Koppellaan 4, waar hun zonen Henk en Fred werden geboren. Na 1979 is Koppellaan 4 bewoond door Fred Ligtermoet en Janette Scholten die toen huwden. Hun kinderen Celesta en Kevin werden er geboren.
1979-~1994: F. Ligtermoet
2000: H.J. Yperlaan
 
Het is 1953, Henk Ligtermoet trouwt Frederika Felix en staat hier voor het ouderlijk huis, Koppellaan 4. Het bordje A tot Z DIENST hangt prominent naast de deur. 2006, Koppellaan 4
6    ┘ 1930: J.M. Groothengel - Ledeboer
1934: F.C.  Willekes Sr., woninginrichting, Tel. 26026, Giro 75124.
1937: _ _
1940: H.P. Milewski
1969,1981: C. de Goede
2000: J.P.J. van Deemter
 

bouwtekening Koppellaan 4-6, voorgevel achtergevel zijgevel
8    ┐ 1929,1955: H. v. Dompzelaar, perroncontroleur (1929); Vertegenw. Algem. Friesche Levensverzekering Mij. Burmaniahuis Leeuwarden (1934)
1969: C. van Putten
1981: A. v. Putten - v.d. Poel
2000: F. Huussen & C.M. van Deventer

Koppellaan 10 en 8 in 1938
10  ┘ 1929,>1955: J.C. Rademaker, brandstoffenhandelaar, Tel. 26049, Giro 60883 (zie Leijenseweg 10);  Rademaker's Brandstoffenhandel, tel. 2952 (1951);  &   (1969) R.H. Nieuwolt
1981: R. Hartkamp
2000: C.A.G.M. van Ewijk & J. de Gier
  afslagen Middellaan en Kruislaan
14 1934,1940: Heshusius, W. F., Bankdirecteur, Tel. 26466.
1951,1969: H.A.F. Gebhart, tel 2863 (1951)
1981: J. Nijsse
2000: R.P. Heijboer
 


2007, Koppellaan 14, Kruislaan 18


Kruislaan 18 in een winter, ergens tussen1945 en 1950 (op grond van de fotorand)

16 1907: klein landhuis, kavel D1972, aanvrager: dr. H. Snellen, bouwer: T. Meijer
1918,1920,1927: oudnr Middellaan 7, W.J.M. Werker, Chef der Comptabiliteit S.S., h.  "De Krekel", giro 12649  (hij bewoonde eerder "Waldo", erachter aan de Kruislaan 12, oudnr 2; hij overleed in 1927. Dr. Herman Snellen jr (1865-1929; huwde 9-8-1900 in Utrecht met Maria Magdelena Werker) uit Utrecht was waarschijnlijk zijn zwager die in 1907 de bouwaanvraag deed.
1930,1940: H.G. v. Waveren, Gep. Spoorweg. Ambtenaar & (1934) Mej. M.J. v.  Waveren, Spw. Ambt.
1969-: Dr. J.G.M. Wellen (het huis werd vergroot door de voorgevel 2 meter naar voren te halen - en in oorsponkelijke stijl te herbouwen - , en de waranda en kleine serre werden vervangen door een uitbouw)
`de Krekel'


2007, Koppellaan 16 "De Krekel"

 

18 1920-1922: oudnr Middellaan 5, W.F.J. Pijper  T. 6640
Willem Frederik Johannes Pijper was een bekend componist en organist. Hij huwde op 22-8-1918 met Annette Wilhelmina Maria Werker,  de dochter van W.J.M Werker van nr 16. Na de scheiding in 1927 is hij  hertrouwd en naar Rotterdam verhuisd.
Lees ook het artikel van Jan van Es over Willem Pijper in de Biltsche Courant van 26 augustus 2009 De kwelgeest in de muziek
1927: oudnr Middellaan 5, _ _
1930: C. Romijn
1934: A. Donker, uitvoerder
1937, 1940: Ch.E.A. Heenk geb. Brunt (Christina Egberta Arnoldina Brunt, geb. 1875, huwde in 1914 Galenus Jacobus Heenk (geb 1854, ijzerhandelaar te Haarlem, zijn 2e huwelijk); hij is in 1934 in Utrecht overleden, begraven op Zeister Bosrust)
1944-2002: F. Kist - le Clercq (Françoise le Clercq, geb 4-5-1903 Den Helder, overl.18-11-1999 De Bilt, do. van Tommy le Clercq (leraar Kon. Inst. voor de Marine) en Johanna Christina Brunt; tr.(zijn 2e huwelijk) 13-9-1930 Utrecht met Nicolaas Christiaan Kist, geb. 17-7-1876 Trogong/Tjitjalengka (Nederlands-Indië), overl. 30-3-1948 De Bilt; hij was eerder ambtenaar/landrechter te Pasuran in Oost-Java. Zijn vader was resident van de Preanger Regentschappen in Nederlands-Indië. Hij was eerder in 1917 bij volmacht gehuwd met Caroline van Rhijn die in 24-9-1929 in Bandung overleed, zij was een nicht van Françoise le Clercq.

Mevr. Kist zou van adel zijn (maar le Clercq komt niet in de adelslijst voor; Kist wel in het Nederlands Patriciaat). Zij is met haar man rond 1944 in het houten huis gaan wonen nadat hun huis in Bosch en Duin was gebombardeerd. Dat was waarschijnlijk inwoning bij haar tante Christina Brunt die daar al woonde. De laatste stierf in 1947 waarna Françoise het huis erfde. Mevr. Kist werd kort daarop in 1948 zelf weduwe. Veel later heeft haar broer Emile, eveneens weduwnaar, bij haar ingewoond tot zijn overlijden in 1975 (zie advertentie uit de NRC). Het houten huisje was heel eenvoudig en het leven sober, er was weinig verwarming (de waterleiding moest afgesloten worden bij vrieskou) en geen douche. Mevr. Kist werd 96 jaar en had geen nakomelingen. Zij vermaakte het erf en huisje aan haar buren, de familie van de Weerdt.)

.
Gesloopt in 2002 en nieuwbouw.

2003-: J.C. v.d. Weerdt
 


2007, Koppellaan 18

Hier stond een houten huisje, oorspronkelijk de koetsierswoning van villa Waldo die erachter lag,  aan de Kruislaan 12. Er liep een pad van de Koppellaan naar villa Waldo. Het huisje is rond 2002 gesloopt. Het gebouwtje rechts is echter in zijn geheel met een kraan naar de achterzijde van het kavel verplaatst en doet  nu dienst als tuinhuisje.
 

20  ┐ 1920: oudnr Middellaan 3, G.J. Meijer
1922,1927: oudnr Middellaan 3 / 1929, 1930: J.H. Reidt, Passage-Agentschap Rotterdamsche Lloyd, h. "Carna",
J.H. Reidt, agentschap R'Damsche Lloyd
1934,1940: Wed. J. H. Reidt geb. A.F. van Rijn
1962: H.F.A. Maronier
1969: A.C. Maronier - Reidt
1981: J.C. v.d. Weerdt, verhuist in 2003 naar de nieuwgebouwde woning ernaast op Koppellaan 18
 
 
  2006, Koppellaan 22-20 NRC, 20 januari 1920
22  ┘ 1920: oudnr Middellaan 1, K. Slager
1922,1937: oudnr Middellaan 1, Bernhard.  Willem. Saatrübe, 1e Chef de Bureau b.d. N.S. te Utrecht , h. "Emmeline", giro 224329

zie: http://www.geheugenvannederland.nl/?/en/items/CBG01:18460
Hij overleed in 1937, en was ~1870 geboren in Amsterdam..
1940: Wed. Emma.Christina. Saatrübe - Stöve, zijn tweede vrouw, geb. ~1877 Broek in Waterland.
1951: R. BaarsA.C. Cheriex, Arts,  tel. 3272
1962,1969: H.J. de Vries &  (1969) R. Klein Onstenk
1981: C.P. de Vries - Tetenburg (heeft hier van 1945-1995 gewoond)
Het huis werd gehuurd van buurman melkboer Pos die wel meer huizen bezat o.a. in Utrecht. Hij had een stuk grond achter dit perceel zelf in gebruik, waar hij via een nog bestaande deur in de schutting kon komen. Eerst was het een groententuin, later kweekte hij er berken, waarvan er nu nog steeds een aantal staan. Dit stuk is later bij Koppellaan 22 getrokken.
2000: A.A. de Boer
  Spoorlaan

Omnummeringen (niet genoemde nummers zijn onveranderd en dateren van na 1929):

na 1929, heden voor 1912  1920 1922
Spoorlaan 64 (nieuwbouw) - Kruislaan 15 Kruislaan 15
Koppellaan 1 Kruislaan 16 Kruislaan 18 Kruislaan 14
Koppellaan 2 - Kruislaan 9 Kruislaan 9
Koppellaan 3 Kruislaan 14 Kruislaan 16 Kruislaan 12
Koppellaan 5 Kruislaan 8 Kruislaan 14 Kruislaan 10
Koppellaan 7 - - Kruislaan 6
Koppellaan 9 - - Kruislaan 4b
Koppellaan 11 - - Kruislaan 4a
Koppellaan 13 - Kruislaan 10 Kruislaan 4
Kruislaan 12 Kruislaan 2 Kruislaan 2 Kruislaan 2
Kruislaan 2     Kruislaan 2a
 
Middellaan 1-5 (nieuwbouw) - Middellaan 4 Middellaan 12
Middellaan 17 - - Middellaan 10a
Koppellaan 15 - Middellaan 6 Middellaan 10
Koppellaan 16 (Middellaan 7) Middellaan 7 Middellaan 7
Koppellaan 17 - Middellaan 6a Middellaan 8
Koppellaan 18 (nieuwbouw) - Middellaan 5 Middellaan 5
Koppellaan 19 - Middellaan 8 Middellaan 6
Koppellaan 20 - Middellaan 3 Middellaan 3
Koppellaan 21 - Middellaan 10 Middellaan 4
Koppellaan 22 - Middellaan 1 Middellaan 1

Aangepast op 31-3-2022
Webbeheerder:  Koppellaan 2