Wijkvereniging Vogelzang

Smederij en garagebedrijf Sophie

startpagina | nieuws | wijkhistorie | huizen en bewoners | wijkverhalen | luchtfoto's
Spoorlaan | Prins Hendriklaan | Kruislaan | Koppellaan | Middellaan | Leijenseweg | Soestdijkseweg | Emmaplein

 

Smederij en Garagebedrijf Jacques J.E.M. Sophie en Auguste M.A.J. Sophie
Spoorlaan 18 / Leijenseweg 3-5 (oudnr 1a 1b)
1919-1956

Als Jacques J.E.M. Sophie in 1919 aan de gemeente vraagt of hij een werkplaats mag bouwen achter zijn woning aan de Spoorlaan, komt de buurt in rep en roer. In een brief aan B. en W. schrijven zij, dat 'een dergelijke geraasmakende inrichting in een villapark niet thuis hoort'.  B. en W. geven Sophie toch toestemming om te bouwen.

ONDERGETEEKENDEN, ALLEN BEWONERS VAN VILLA'S, GELEGEN AAN DE SPOORLAAN OF DAAROP ONMIDDELLIJK UITKOMENDE LANEN TE BILTHOVEN.

KENNIS GENOMENDE HEBBENDE VAN HET VERZOEKSCHRIFT VAN DEN HEER J.J.E.M.SOPHIE, TOT OPRICHTING VAN EENE SMEDERIJ OP HET PERCEEL AAN DE SPOORLAAN, ALHIER, KADASTRAAL BEKEND IN SECTIE D NO.2574,

ZIJN EENPARIG VAN MEENING DAT EEN DERGELIJKE GERAASMAKENDE INRICHTING IN EEN VILLAPARK NIET THUIS BEHOORT EN SPECIAAL NIET AAN DE SPOORLAAN, WAAR DE VILLA'S DICHT AANEENGEBOUWD ZIJN, EN BEDOELDE INRICHTING AAN ALLE ZIJDEN DOOR VILLA'S WORDT INGESLOTEN WAARVAN DE BELENDENDEN ZICH SLECHTS OP ENKELE METERS AFSTAND BEVINDEN.

DAT ZIJ TOCH TE BILTHOVEN ZIJN KOMEN WONEN, HETZIJ WEGENS ZIEKTE VAN HENZELVE OF VAN EEN DER LEDEN VAN HUN GEZIN, HETZIJ UIT ANDEREN HOOFDE, IN ELK GEVAL OM HET GEWOEL EN DE DRUKTE EENER GROOTE STAD TE ONTVLIEDEN EN HIER RUST EN STILTE TE GENIETEN.

DAT DEZE GEWENSCHTE RUST NU ECHTER DREIGT TE WORDEN VERSTOORD DOOR DE OPRICHTING VAN BEDOELDE SMEDERIJ WAARVAN TOCH ZEKER KAN WORDEN AANGENOMEN, DAT DEZE HET NOODIGE HINDERLIJKE GERAAS ZAL VEROORZAKEN EN DAT NIET ALLEEN OVERDAG, DOCH DAT DE OMWONENDEN GEDEELTELIJK IN HUN OCHTENDRUST DREIGEN TE WORDEN GESTOORD AANGEZIEN MAG WORDEN VERONDERSTELD DAT IN BEDOELDE SMEDERIJ REEDS ZAL WORDEN GEWERKT OP EEN UUR, WAAROP VILLABEWONERS NOG GEWOONLIJK SLAPEN.

DAT BOVENDIEN DOOR DE OPRICHTING VAN BEDOELDE SMEDERIJ DE WAARDE DER OMLIGGENDE PERCELEN BELANGRIJK ZAL DALEN EN BIJ EVENTUEELEN VERKOOP DOOR DE EIGENAARS DUS EEN GROOT GELDELIJK VERLIES ZAL WORDEN GELEDEN,

REDEN WAAROM ZIJ UW COLLEGE BELEEFD DOCH MET DE MEESTEN AANDRANG VERZOEKEN HET BEDOELDE VERZOEK NIET VOOR INWILLIGING VATBAAR TE WILLEN VERKLAREN,

BILTHOVEN 1 AUGUSTUS 1919Tekening van de gewraakte werkplaats, zichtbaar op onderstaande foto.


Smederij van Jacques Sophie aan Spoorlaan 18 vlak na de bouw in 1919. Links wordt gevestigd de banketbakkerij van H. Vonhof, voor gebak, chocolade en suikerwerken zoals er op het bord staat. Fotoarchief Historische Kring De Bilt. Ook groot beschikbaar.

Omstreeks 1926 verhuist het bedrijf naar de Leijenseweg (oudnr 1a en 1b, later nrs 3 en 5). De smederij uit 1919 is inmiddels uitgegroeid tot een gemengd bedrijf. Men kan er terecht voor loodgieters-, gasfitters- en elektrisch werk.


1927

Vader Jacques en kinderen Sophie voor de smederij  achter het huis aan de Leijenseweg. De huurauto staat in de garage. Het was vlak na de verhuizing van de Spoorlaan 18 naar de Leijenseweg 1a (later 3). Fotoarchief Historische Kring D'Oude School in De Bilt. Ook groot beschikbaar.

Na de komst van broer August M.A.J. Sophie naar Bilthoven wordt de zaak aan de Leijenseweg uitgebreid met een garagebedrijf. Voor de zaak verrijst een benzinepomp. In latere jaren groeit deze uit tot een benzine-eiland.

Sfeervolle vooroorlogse foto van het benzine-station van Sophie

Na de Tweede Wereldoorlog worden smederij en al het installatiewerk afgebouwd.  Het autobedrijf blijft. Dit verhuist in 1956 naar de Prins Hendriklaan.
 

1929-1930

  1929-1930, met Shell pomp

 2002, Horseland

Uit: boekje bij de tentoonstelling oude bedrijven in De Bilt/Bilthoven (1995)

Hierbij het verhaal van F.J.J. Sophie:

Op deze twee foto's uit de twintiger jaren is te zien hoe het pand aan de Leijenscheweg er uit zag , toen het pas gebouwd was. Ter vergelijking is onlangs vanuit dezelfde standpunten het pand, nu het bedrijf "Horseland", weer gefotografeerd. De linker heer op de foto uit 1925 is de heer J.Sophie, vader van de oprichters. De persoon, die naast hem staat is vermoedelijk een van de werknemers.

In het kort volgt nu de geschiedenis van de oprichting van het pand.

In 1922 besloot mijn vader, A.Sophie, om de smederij-constructiewerkplaats, die zijn broer J.Sophie in 1919 aan de Spoorlaan was begonnen, voort te zetten aan de Leyenscheweg onder de naam Gebr.Sophie. Tevens zou het bedrijf worden uitgebreid met een reparatieinrichting voor automobielen, motoren en rijwielen.

De architect J.Wagenaar te Amersfoort ontwierp een plan voor een dubbel woonhuis met winkel en werkplaats.

Op 8 januari 1923 verleenden Burgemeester en Wethouders van De Bilt vergunning aan de heren A.Sophie en J.Sophie te Bilthoven tot het oprichten van een dubbel woonhuis met winkel aan "den Leijenschenweg".

Vervolgens verleenden zij op 22 januari 1923 vergunning tot het oprichten van een "steenen werkplaats aan den Leijenschenweg".

Omstreeks december 1923 werden de woningen opgeleverd. Mijn ouders, A.Sophie en N.Sophie-Péters, betrokken na zijn huwelijk op 19 december 1923 de linker woning, die later het huisnummer 3 kreeg. Zijn broer en schoonzuster, J.Sophie en M.Sophie-Wensveen vestigden zich op nummer 5.

In april 1927 werd door het College van B en W vergunning verleend aan de heren en A.Sophie tot het oprichten van een "steenen garage aan den Leyenscheweg No. la en 1b" nadat op 31 maart 1927 de Raad der Gemeente De Bilt dispensatie had verleend van het verbod, gesteld in de Bouw- en Woningverordening voor het bouwen van een garage achter hun winkel aan "den Leyenscheweg".

De verbouwingen, die uiteindelijk hebben geleid tot de huidige verschijningsvorm, zijn begonnen omstreeks 1955, nadat het pand reeds in de veertiger jaren in andere handen was overgegaan.

P.S. GB: Auguste Sophie is eind jaren dertig overleden. Het huis is in de jaren veertig verkocht aan A. Emelaar die op de Prins Hendriklaan 30 (nu Auto Verkerk) Garage Bilthoven had. 

Aangepast op 20-07-2019
Webbeheerder:   Koppellaan 2